QC left - top
QC left - bottom

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP của Chính phủ v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Nghị định số 94/2003/NĐ-CP của Chính phủ v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn


Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch


Ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh


Về việc ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


Chỉ thị về việc "Tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo"


QC right