QC left - top
QC left - bottom

Ngày 21/ 9/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.


Ngày 11 tháng 10 năm 2012 UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang.


Ngày 21 tháng 09 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định số 1680/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Tổng cộng có 94 thủ tục thuộc XVI lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó:


QC right