QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang

04/05/2017 | 11:40
Ngày 11 tháng 10 năm 2012 UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang.
Đối tượng quản lý của quy định này bao gồm:
1. Di tích xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt.
2. Di tích xếp hạng cấp tỉnh.
3. Di sản văn hóa phi vật thể.
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh An Giang.
Nguyên tắc chung của quy định này: Nhà nước thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu toàn dân, công nhận và bảo vệ các hình thức sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu cá nhân và các hình thức sở hữu khác theo quy định của pháp luật; Nguyên tắc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; Nguyên tắc tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích; Hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và tại các di tích trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Đồng thời, quy định cũng nêu ra các hành vi bị nghiêm cấm; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý. 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức xã hội, Ban quản lý các di tích có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý di sản văn hóa thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Ban quản lý di tích phản ảnh kịp thời về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.
L.T

Tin khác

QC right