QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc

24/04/2017 | 10:09
Quyết định số 1991/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5: Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.
Theo đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao độnh – Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”; xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định ban hành Kế hoạch “Xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” và giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.
 
Kế hoạch cũng nêu rõ tiến độ thực hiện gồm các nội dung: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các chuyên gia tham gia xây dựng, góp ý Đề án; Triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm cho việc xây dựng Đề án đạt được mục tiêu trong kế hoạch; Tổ chức hội thảo góp ý kiến cho dự thảo đề án; Tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo đề án và hồ sơ đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho Vụ Gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp tham gia xây dựng Đề án nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.
Kinh phí triển khai Kế hoạch bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ VHTTDL năm 2013.
Nguồn: cinet.gov.vn
QC right