QC left - top
QC left - bottom

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực năm 2018 thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;


QC right