QC left - top
QC left - bottom

Với cố gắng chấn chỉnh để phim truyền hình ngày càng đạt chất lượng về nội dung và hấp dẫn trong cách thể hiện, thời gian gần đây, đề tài, chất lượng các bộ phim truyền hình đang dần được cải thiện và tạo được chú ý.


QC right