Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Sáng ngày 09/7/2024, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức kết nối 02 điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW tại Điểm cầu chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và điểm cầu chi nhánh tại Thư viện tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại Điểm cầu chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 50 đồng chí thuộc cấp ủy và cán bộ chủ chốt, gồm Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở; Ban Giám đốc Sở; Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận; Trưởng, phó các Phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng các đoàn thể Sở, các đơn vị và 113 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Điểm cầu chi nhánh Thư viện tỉnh.

Điểm cầu chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điểm cầu chi nhánh Thư viện tỉnh

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu lần lượt được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nội dung Quy định số 144-QĐ/TW cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần gương mẫu, nghiêm túc chấp hành Quy định, tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo tiêu chí các chuẩn mực để không ngừng nâng cao đạo đức các mạng, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở mỗi cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy giao các cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa những nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị./.

Phòng Tổ chức - Pháp chế