Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH AN GIANG

Địa chỉ: Số 14, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.3.952.920 - Fax: 0296.3.952.755

Email: sovhttdl@angiang.gov.vn