Ban Giám đốc

BAN LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ông Nguyễn Khánh HiệpGiám đốc0907.127986nkhiep@angiang.gov.vn

2

Ông Trương Bá TrạngPhó Giám đốc0913.821319tbtrang@angiang.gov.vn

3

Ông Đào Sĩ TuấnPhó Giám đốc0908.180991dstuan@angiang.gov.vn

4

Ông Nguyễn Trung ThànhPhó Giám đốc0918.368.555ntthanh10@angiang.gov.vn
5Huỳnh Thị Như LamPhó Giám đốc0918.868.624htnlam@angiang.gov.vn