Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố

PHÒNG VHTT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

STT 

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Phòng VHTT TP. Long Xuyên pvhtt.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Phòng VHTT TP. Châu Đốc pvhtt.chaudoc@angiang.gov.vn

3

Phòng VHTT huyện Chợ Mới pvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

4

Phòng VHTT huyện Phú Tân pvhtt.phutan@angiang.gov.vn

5

Phòng VHTT TX. Tân Châu pvhtt.tanchau@angiang.gov.vn

6

Phòng VHTT huyện An Phú pvhtt.anphu@angiang.gov.vn

7

Phòng VHTT huyện Châu Thành pvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

8

Phòng VHTT huyện Châu Phú pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn

9

Phòng VHTT huyện Tri Tôn pvhtt.triton@angiang.gov.vn

10

Phòng VHTT TX. Tịnh Biên pvhtt.tinhbien@angiang.gov.vn

11

Phòng VHTT huyện Thoại Sơn pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn