Trung tâm VHTTTT huyện, thị xã, thành phố

TRUNG TÂM VHTTTT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

STT 

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Trung tâm VHTTTT TP. Long Xuyên ttvhtt.longxuyen@angiang.gov.vn 

2

Trung tâm VHTTTT TP. Châu Đốc ttvhtt.chaudoc@angiang.gov.vn

3

Trung tâm VHTTTT huyện Chợ Mới ttvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

4

Trung tâm VHTTTT huyện Phú Tân ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn

5

Trung tâm VHTTTT TX. Tân Châu ttvhtt.tanchau@angiang.gov.vn

6

Trung tâm VHTTTT huyện An Phú ttvhtt.anphu@angiang.gov.vn

7

Trung tâm VHTTTT huyện Châu Thành ttvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

8

Trung tâm VHTTTT huyện Châu Phú ttvhtt.chauphu@angiang.gov.vn

9

Trung tâm VHTTTT huyện Tri Tôn ttvhtt.triton@angiang.gov.vn

10

Trung tâm VHTTTT TX. Tịnh Biên ttvhtt.tinhbien@angiang.gov.vn

11

Trung tâm VHTTTT huyện Thoại Sơn ttvhtt.thoaison@angiang.gov.vn