Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2024

Sáng 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2024 cho cán bộ, công chức, người lao động các phòng, ban thuộc sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.

                                                                    Quảng cảnh hội nghị

Hội nghị đã tuyên truyền, giới thiệu, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực, như: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Luật Căn cước năm 2023, Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Luật Đấu thầu năm 2023, Luật Đất đai năm 2024…

Đồng thời, triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và các Đề án: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026”; “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024…

Nguồn: https://baoangiang.com.vn