Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia báo cáo tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho chủ thể và cán bộ phụ trách Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2024

Sáng ngày 03 tháng 7 năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử báo cáo viên tham gia báo cáo tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho chủ thể và cán bộ phụ trách Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2024 do Phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên tổ chức. Hội nghị diễn ra từ ngày 02/7/2024 đến ngày 03/7/2024 tại Khu thành ủy thành phố Long Xuyên với sự tham gia của các học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách Chương trình OCOP của UBND các xã, phường; Trưởng các khóm, ấp; Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng các chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt OCOP và sản phẩm tiềm năng trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP thuộc nhóm Sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩmSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến các học viên một số quy định quản lý nhà nước về du lịch có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; hướng dẫn Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm, xây dựng hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Thông qua chương trình tập huấnSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn lãnh đạo, cán bộ phụ trách Chương trình OCOP của địa phương hiểu rõ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP thuộc nhóm Sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch và các quy định có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, từ đó địa phương có định hướng rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể kinh tế có tiềm năng tham gia nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch xây dựng hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP góp phần hình thành sản phẩm OCOP lĩnh vực du lịch, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung trong thời gian tới./.

Phòng QLDL