Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV và pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023

- Sáng 9/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV và pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến với chuyên đề Phòng, chống tham nhũng, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 134/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP; Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; các hướng dẫn trình tự, thủ tục kê khai và công khai tài sản, thu nhập; Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ…

Đồng thời, phố biến các quy định mới, liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, như: Những điểm mới về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định 48/2023/NĐ-CP, ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; các chế độ, chính sách liên quan đến công chức, viên chức…

L.H