Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể huyện Phú Tân năm 2023

 Nhận thức tầm quan trọng của di sản văn hoá, năm 2021 tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao ý thức của các cấp các ngành về vai trò, giá trị của di sản văn hóa, xem đây là một trong những động lực để phát triển bền vững đất nước.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang rất quan tâm đến vấn đề phát triển văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Sở VHTTDL đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên đầu tư cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc. Nhiều chương trình, dự án được triển khai thực hiện góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc như: Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 6 di sản văn hoá phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia; tổ chức các lớp kỹ năng, hỗ trợ nhạc cụ cho các chùa Chăm, Khmer. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hiệu quả là thực hiện Kiểm kê di sản văn hóa. Trên cơ sở dữ liệu kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để có kế hoạch bảo tồn và phát huy những di sản văn hoá truyền thống các dân tộc.

Vừa qua ngày 12/5/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tập huấn Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể huyện Phú Tân năm 2023, với sự tham gia của hơn 190 học viên đến từ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; cán bộ văn hóa, các ấp, khóm trên địa bàn 18 xã, thị trấn.

Để thực hiện công tác kiểm kê đạt hiệu quả, Hội nghị tập huấn này nhằm trang bị kiến thức cho các anh chị làm công tác quản lý văn hoá nhận diện những di sản văn hoá phi vật thể của địa phương, qua đó thống kê số lượng di sản một cách đầy đủ trước khi triển khai thực hiện kiểm kê di sản phi vật thể, phục vụ việc nghiên cứu và bảo tồn, kịp thời gìn giữ những di sản văn hóa truyền thống quý báu của địa phương, tránh nguy cơ bị mai một; cũng như như tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương ra bên ngoài./.

Vũ Phong