Các hoạt động Nổi bật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023