Chương trình nghệ thuật đặc biệt "GIAI ĐIỆU NƠI TUYẾN ĐẦU" (Trailer)