Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn hóa Cơ sở năm 2024

Nhằm đẩy mạnh các phong trào và đạt được hiệu quả tối ưu công tác tổ chức các hoạt động tại các Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng (Trung tâm Văn hóa Thể thao) các xã, phường, thị trấn. Củng cố phát triển khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã, phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa, thể thao vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; đồng thời thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Sáng ngày 4/7/2024 Sở Văn hóa, Thể thoa và Du lịch An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa cơ sở năm 2024 với nội dung Tập huấn phương pháp hoạt động Nhà văn hóa,Câu lạc bộ, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chuyên môn cho hơn 140 học viên là các cán bộ của Trung tâm Văn hóa – Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các cán bộ phụ trách văn hóa tại các Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng (Trung tâm Văn hóa – Thể thao) các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Lớp bồi dưỡng khai giảng ngày 4/7/2024 và bế giảng, trao giấy chứng nhận sáng ngày 7/7/2024, với 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổ chức chương trình sự kiện, văn nghệ, hội thi, liên hoan ở cơ sở.

Chuyên đề 2: Tổ chức hoạt động của đội, nhóm, Câu lạc bộ văn hóa, thể thao cơ sở

Chuyên đề 3: Ứng dụng số và truyền thông trong hoạt động của thiết chế văn hoá ở cơ sở

Chuyên đề 4: Tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng ở địa phương.

Thực hành/ chuẩn bị cho buổi báo cáo tổng kết lớp

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý hoạt động Nhà văn hóa, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân và phát triển thích ứng với xu thế phát triển của xã hội, góp phần mang những thông tin cần thiết về chính trị, xã hội, đời sống...  đến gần hơn với người dân.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh