Công bố, công khai thông tin người phát ngôn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

 

 

 - Họ và tên: 

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Số điện thoại: 

 - Thư điện tử: 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các đơn vị được biết.