Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 

 ngày  tháng  năm  của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang)
 

       Điều 1. Thời gian và lịch tiếp công dân

       1. Tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần:

       a) Buổi sáng: Từ 07giờ 30 đến 11 giờ 00.

       b) Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

       2. Tiếp công dân của Giám đốc Sở:

       a) Tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.

       b) Tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau:

       - Khi người dân có yêu cầu tiếp đột xuất (đăng ký nội dung với người tiếp công dân để Giám đốc Sở xếp lịch tiếp);

       - Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

       - Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

       Điều 2. Quyền của người đến Phòng tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

       1. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

       2. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

       3. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

       4. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

       5. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

       6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

       Điều 3. Nghĩa vụ của người đến Phòng tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

       1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

       2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

       3. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

       4. Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

       5. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

       6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

       Điều 4. Trách nhiệm của người tiếp công dân

       1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

       2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

       3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

       4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

       5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

       6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

       Điều 5. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

       1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

       2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

       3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

       4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật./.